Visie

Uitgangspunt, visie en doelstelling

Waarom de Academie Muziek & Theologie?
Er is de afgelopen eeuw veel veranderd in kerk en christendom, zeker ook in de kerkmuziek. De ‘monocultuur’ van het zingen van strofische gezangen begeleid door het orgel is doorbroken. Er zijn heel veel nieuwe liedculturen bijgekomen en er ontstond ruimte om deze een plek te geven in de eredienst. Daarbij is de participatie en inspraak van (gewone) gemeenteleden ten aanzien van wat er in de dienst gebeurt flink toegenomen. Overal zie je dat muziekgroepen, bands en dergelijke de samenzang begeleiden met een veelheid aan instrumenten. Soms op professioneel niveau, maar vaker spelen enthousiaste amateurs een rol.

In dit speelveld zien we de vraag naar opleiding en training opkomen.
Want hoe moet je al die vernieuwingen praktisch maar ook verantwoord een plaats geven? Hoe voorkom je goedbedoelde wildgroei? Wat is er nodig om muzikanten te laten inzien dat muziek in de kerk meer omvat dan de verzameling nootjes en ook alles te maken heeft met kijk op liturgie, theologie en geloofsleven? Hoe geef je leiding aan een muziekgroep? Hoe kunnen we omgaan met een diversiteit aan liedculturen in de inmiddels nogal pluriforme (plaatselijke) kerk of gemeente? Hoe kunnen predikant en muzikant elkaar beter verstaan? Dit zijn vragen die zowel de protestantse als – op een andere wijze – de evangelische tradities beroeren.

Naast het feit dat het belangrijk is deze vragen te beantwoorden is het natuurlijk ook gewoon heel boeiend om op nieuwe en speelse wijze met muziek in de kerk om te (leren) gaan! Door middel van training en opleiding kunnen deze creatieve processen van brandstof worden voorzien.

Waartoe dient de opleiding?
De opleiding beoogt om cursisten toe te rusten op verschillende gebieden:

 • Kennis van en inzicht in alles wat met de muzikale kant van de kerkdienst of
  samenkomst heeft te maken: liturgie en liedcultuur, theologische aspecten,
  muzikale en technische aspecten, kunst en AV-middelen, aspecten van het
  leidinggeven.
 • Het ontwikkelen van competenties op deze terreinen.
 • Het kunnen leidinggeven aan anderen en andere musici kunnen trainen in
  de omgang met muziek en liturgie in de (hun) kerk.

De cursus in het voorjaar 2018 was een eerste stap richting ons doel om te komen tot een nieuwe opleiding muziek & theologie. In 2019 borduren we voort op deze cursus met drie cursusdagen in februari en maart. Net als in 2018 is een selectie gemaakt uit onderwerpen die deel gaan uitmaken van een nieuw curriculum. Hierbij is niet zozeer de wens een ‘creatieve’ opleiding te starten leidend als wel het inzicht dat wij alle mogelijke (traditionele én contemporaine) middelen mogen gebruiken als het erom gaat de gemeente van Jezus Christus te helpen bouwen.
Dem hochsten Gott allein zu Ehren, dem Nächsten draus sich zu belehren’
(J.S. Bach, Orgelbüchlein)

Van de deelnemers wordt gevraagd zich te verdiepen in een breed en (hun eigen achtergrond) overstijgend aanbod. In deze zin dient de opleiding dan ook als een ontmoetingsplaats voor cursisten met een uiteenlopende (kerkelijke) achtergrond en verschillende visie op muziek. Uiteraard zal iedereen het gebodene naar eigen inzicht en gericht op de eigen kerkelijke gemeenschap kunnen vertalen.

Dit is waar we naar streven
Zoals hierboven aangegeven streven we ernaar een complete nieuwe opleiding muziek & theologie te ontwikkelen. Met de cursussen in 2018 en 2019 worden hiervoor de eerste stappen gezet.

Onze visie met betrekking tot de cursus en opleiding wordt gekenmerkt door de volgende punten:

 • Een veelzijdig ‘profiel’ van kerkmusicus. Belangrijk is hierbij onder andere
  een verschuiving van ‘solist/begeleider’ naar ‘coach’ van een of meerdere
  muziekgroepen:  liturg of zangleider (‘minister of music’) naast de predikant
  of voorganger.
 • Een cursusaanbod waarin de muziek en de theologie – gebalanceerd –
  samen optrekken. Waar de muziek, inhoud en beleving op elkaar
  afgestemd zijn.
 • Een cursusaanbod dat een brede benadering en aanbod voorstaat, zowel op
  het gebied van de muziek (liedculturen) als de theologie. Een cursusaanbod
  dat een breed segment van de kerken kan bedienen (PKN, Gereformeerde
  oecumene, Evangelisch, etc.).
 • Een cursusaanbod met aandacht voor theoretische scholing én – vooral –
  veel praktische oefening.
 • Inspiratiebronnen zijn voor ons onder andere: het Calvin Institute of Christian Worship in Grand Rapids (USA) en de opleiding Theology, Music & Worship van de London School of Theology (GB).

Voor wie is de opleiding van de Academie Muziek & Theologie?
In eerste instantie richten wij ons op (redelijk opgeleide, ervaren) muzikanten en zangleiders die betrokken zijn bij en leiding (kunnen of willen) geven aan de muzikale activiteiten in hun kerk of gemeente. We veronderstellen hierbij de aanwezigheid van basale kennis van de muziek als wel voldoende instrumentbeheersing.

Wij hopen tot slot dat kerken en gemeenten bereid zijn om – met het oog op de ontwikkeling van hun eigen muzikanten en zangleiders – te investeren hierin. Maar ook in het vervolg daarvan: het (beter) faciliteren van de musici en de muziek in hun eigen kerk of gemeente.